Algemene voorwaarden

Reglement / deelnamevoorwaarden:

De Venrayse Singelloop wordt  georganiseerd door de Stichting Venrayse Singelloop, verder Stichting te noemen.

Waar gesproken wordt van loper(s), deelnemer(s), vrijwilligers e.d. geldt m/v.

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
 2. Inschrijving voor de Venrayse Singelloop is persoonsgebonden. Het startnummer en/of chip zijn niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de Stichting aan te wijzen manier. 
 3. Aanvraag voor wijziging kan alleen plaatsvinden via  wedstrijdsecretariaat@venraysesingelloop.nl en is tot 22 september 2020 mogelijk. Er wordt dan wel 2,50 euro administratiekosten berekend. Bij het op andere wijze overdragen van startnummer en/of chip is de Stichting gerechtigd een bedrag van 25,00 euro af te schrijven van de rekening van de ingeschreven deelnemer.
 4. Iedereen neemt deel op eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Stichting.
 5. Voor de deelnemers aan de Bedrijvenloop geldt aanvullend op dit reglement het bedrijvenloopreglement. Deelnemers aan de Bedrijvenloop nemen ook deel aan het algemeen individueel klassement.
 6. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 7. Instructies van politie, wedstrijdleiding, evenementenbegeleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 8. De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing verleend is.
 9. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Stichting.
 10. Deelname aan de Venrayse Singelloop staat alleen open voor hardlopers en wandelaars. Het is niet toegestaan aan de Venrayse Singelloop deel te nemen per rolstoel, wheeler etc. Hierop geldt vanaf 2019 één uitzondering. Mensen in een rolstoel kunnen en mogen deelnemen aan de wandeltocht van 5 km. Deelname is op eigen risico.
 11. Voor deelnemers die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien gelden de annuleringsvoorwaarden.
 12. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Venrayse Singelloop af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra bestellingen.
 13. Op het 5 km-, 10 km-en finishpunt gelden tijdslimieten (nettotijden). De maximale eindtijd van de 5 km is 50 minuten en die van de 10 km 1 uur en 40 minuten. Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de Stichting.
 14. Een loper, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij/zij neemt niet langer aan de loop deel en dient over het fietspad/stoep terug te keren. Ook iedereen die zich achter de politie bevindt, heeft de limiet overschreden. Na de politie en de ‘bezemwagen/materiaalwagen worden de speciale verkeersmaatregelen opgeheven.
 15. Achter de laatste loper (die binnen de tijdslimiet loopt) rijdt een bezemwagen.
 16. Voor de indeling in de diverse leeftijdscategorieën is de leeftijd op de wedstrijddag beslissend.
 17. Indien een categorie minder dan vijf deelnemers bevat, neemt men voor de prijstoekenning deel aan de categorie die daaraan voorafgaat.
 18. In het start-finishgebied, langs het parcours en op de route naar het start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten anders dan door de stichting expliciet en voorafgaand aan het evenement toegezegd.
 19. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 20. De uitslagen van de wedstrijd in de verschillende categorieën worden voor het aantal plaatsen waarvoor prijzen beschikbaar zijn, bepaald door de volgorde van binnenkomst. Voor de overige deelnemers wordt de uitslag opgemaakt aan de hand van de nettotijd.
 21. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt alleen gebruikt voor doeleinden van de Stichting Venrayse Singelloop (mailings e.d.) en wordt niet gedeeld met derden.
 22. De Stichting heeft een aantal fotografen de opdracht gegeven zo veel mogelijk deelnemers tijdens de Venrayse Singelloop te fotograferen en/of te filmen op het parcours. Iedereen kan in de week na de Venrayse Singelloop  in beginsel een of meerdere persoonlijke actiefoto’s en eventueel video’s downloaden van internet. Indien een loper, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.
 23. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens de Venrayse Singelloop gemaakte foto’s en video’s.
 24. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de Stichting Venrayse Singelloop  ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 25. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Stichting of wedstrijdleiding.

Annuleringsvoorwaarden:

Individueel: Alleen bij schriftelijke annulering vóór 1 september 2020 kan restitutie van inschrijfgelden en extra bestellingen plaatsvinden voor de reguliere inschrijving. Bij terugbetaling wordt 2,50 euro aan administratiekosten in rekening gebracht. De annulering gebeurt per mail (wedstrijdsecretariaat@venraysesingelloop.nl) en dient door de organisatie te worden bevestigd. Na 1 september is annulering niet meer mogelijk. Het is wel wenselijk dat u ons op de hoogte stelt, dat u verhindert bent, bij voorkeur per mail.

Indien de Venrayse Singelloop door overmacht op een laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Bedrijvenloop: Annuleren kan tot en met 1 september 2020: er wordt  20,00 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annuleren na die datum maar vóór 15 september wordt 25% per ingeschreven team in rekening gebracht. Na 15 september zijn de bestanden verwerkt en is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

Indien de Venrayse Singelloop door overmacht voortijdig vóór het moment van de eerste start moet worden afgelast, dan zal aan deelnemende bedrijvenloopteams 50% van het inschrijfgeld worden gerestitueerd. Indien de Venrayse Singelloop na de eerste start tussentijds door overmacht moet worden stilgelegd c.q. afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.

Terug naar startpagina ⇑